Välkommen som medlem!

Föreningen Forna Normallyceister rf grundades 1947 som en förening för forna elever och lärare i Norsen som normalskola. Föreningens årsmöte år 2010 beslöt enhälligt att som medlemmar välkomna även forna elever och lärare i Norsen som samlyceum fr.o.m. år 1974 samt i Norsen som grundskolans högstadieskola och gymnasium fr.o.m. år 1977.

I samband med omstruktureringen av det svenska skolväsendet i Helsingfors 2015 beslöt föreningens årsmöte enhälligt att också välkomna alla forna elever i Grundskolan Norsen och det genom sammanslagning 1.8.2015 skapade gymnasiet Tölö Gymnasium, samt dessa skolors forna och nuvarande lärare.

Läs mera om medlemskriterierna och kom med!


Vi beviljar stipendier och understöd till Norsens och Tölö Gymnasiums elever, elevklubbar och klassresor samt ordnar givande program för våra medlemmar. Föreningen är mest känd för sitt årliga val  och firande av Årets Nors.  Det är en högt uppskattad hedersbetygelse, som varje år noteras i pressen.

Vi firade Årets Nors Anna Rotkirch 18.11.2021

Vi samlades till samkväm för att fira Årets Nors 2021 torsdagen 18.11 kl. 19 i restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, 6 våningen. Vi firade i år doktorn i statsvetenskap från Helsingfors Universitet, Anna Ullica Rotkirch, som styrelsen enhälligt valt till Årets Nors 2021. 

Anna Rotkirch är född år 1966 i Helsingfors. Hon har gått i Högstadieskolan Svenska Normallyceum och Gymnasiet Svenska Normallyceum och blivit student 1985.

Hon har verkat som docent i social- och samhällpolitik samt familjeforskning vid Helsingfors Universitet och är sedan 2010 forskningsdirektör vid Befolkningsförbundets forskningsinstitut. Hon deltar i ett omfattande internationellt och inhemskt forskningsarbete och har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar inom sitt forskngsområde. Av dessa kan nämnas : ”Njutningen av att höra andra tala ditt språk, blandat med oron att få svar på engelska”, i vilket orden visar hur vetenskaplig nyfikenhet överbryggar språkliga och därigenom också sociala hierarkier.

Vid sidan av vetenskapliga artiklar skriver Anna Rotkirch också populärvetenskapligt. Till exempel boken ”Tillsammans – Om familjelivets härlighet och svårigheter” utkom år 2014 och hon är regelbundet kolumnist för bland annat Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.